Charlie Waite Photography

Dijon, France Horse, Fuji, Japan